Algemene voorwaarden

van De Kernboodschap, bureau voor creatieve communicatie

 

Definities: In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
Opdrachtnemer: de heer A.M. Bras h.o.d.n. De Kernboodschap: bureau voor creatieve communicatie; Opdrachtgever: de partij die de overeenkomst met opdrachtnemer heeft gesloten;
Opdrachten: werkzaamheden die betrekking hebben op het ontwerpen, ontwikkelen en maken van interactieve media en de daarmee samenhangende diensten, alsmede visuele ontwerpen (bijvoorbeeld promotioneel drukwerk, websites, correspondentie en huisstijlen); 

Artikel 1. Toepasbaarheid
Deze algemene voorwaarden zien op het ontwerpen, ontwikkelen en maken van interactieve media en de daarmee samenhangende diensten alsmede visuele ontwerpen (bijvoorbeeld promotioneel drukwerk, correspondentie en huisstijlen). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. 

 

Artikel 2. Offerte en bevestiging
2.1. Offerte
Bij de eerste bespreking met de opdrachtgever die wenst dat opdrachtnemer voor hem een opdracht uitvoert, wordt de opdracht van de Opdrachtgever met Opdrachtnemer besproken. Naar aanleiding van dit gesprek maakt Opdrachtnemer een offerte voor de uitvoering van de opdracht. 
2.2. Offertes voor een opdracht voor de Opdrachtgever zijn slechts geldig gedurende een termijn van 30 dagen. Indien het in de offerte gedane aanbod niet binnen 30 dagen schriftelijk is aanvaard door de Opdrachtgever – en derhalve ook door Opdrachtnemer is ontvangen – vervalt het aanbod als vermeld in de offerte en geldt de acceptatie van de Opdrachtgever als een aanbod dat Opdrachtnemer kan afslaan. 
2.3  Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks (stilzwijgend) mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.
2.4  Meerdere opdrachtnemers
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze opdrachtnemer wenst te verstrekken, dient hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.
2.5 Eenzelfde opdracht eerder aan ander verstrekt  Indien een opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de naam van de ander, hiervan op de hoogte te stellen.
2.6 Meerdere opdrachtgevers
Wanneer twee of meer personen opdrachtgever zijn, dan zijn zij allen hoofdelijk verbonden voor de uit de overeenkomst van opdracht voortvloeiende verplichtingen.  

 

Artikel 3. Opdracht
3.1.1 Uitvoering opdracht voor het ontwerpen, ontwikkelen en maken van interactieve media en de daarmee samenhangende diensten Indien niet anders is overeengekomen in de offerte, wordt de opdracht, na aanvaarding van de offerte door de Opdrachtgever, door Opdrachtnemer ingedeeld in drie fasen: (I) de Conceptfase (II) de Uitwerkingsfase en (III) de Afrondingsfase. 
3.1.2 Bij de eerste bespreking met de Opdrachtgever in de Concept fase, wordt bepaald hoe Opdrachtnemer de opdracht voor de Opdrachtgever zal uitvoeren. Bij dit gesprek zal door Opdrachtnemer en de Opdrachtgever het Programma van Eisen worden opgesteld. In dit Programma van Eisen zal gespecificeerd worden aangegeven aan welke voorwaarden het te ontwerpen en maken interactieve medium dient te voldoen. Indien de Opdrachtgever na goedkeuring van het Programma van Eisen een aanpassing wenst, die leidt tot een materiële dan geldt overeenkomstig het gestelde in artikel 8 dat Opdrachtnemer het recht heeft de in de offerte overeengekomen prijs voor de daarop volgende Uitwerkings- en Afrondingsfase eenzijdig te verhogen voor deze aanpassing. 
3.1.3 In de Conceptfase ontwikkelt Opdrachtnemer ook een grove schets over de vormgeving van het interactieve medium en geeft daarbij aan hoe het interactieve medium eruit zal zien. Opdrachtnemer volgt hierbij het Programma van Eisen en heeft het recht daar haar eigen artistieke invulling aan te geven. Na de afronding van de Conceptfase legt Opdrachtnemer het Vormgevings-concept ter goedkeuring voor aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever heeft het recht twee keer op redelijke gronden het Vormgevings-concept af te keuren. De Opdrachtgever geeft dan gemotiveerd aan waar en waarin de Opdrachtgever wijzigingen wenst te hebben. Opdrachtnemer zal het Concept dan tweemaal en om niet – en derhalve gratis – aanpassen. 
3.1.4 In de Uitwerkingsfase wordt het goedgekeurde Concept overeenkomstig het (eventueel aangepaste) Programma van Eisen door Opdrachtnemer functioneel en interactief gemaakt. Na de afronding van de Uitwerkingsfase legt Opdrachtnemer het interactieve medium voor afronding voor aan de Opdrachtgever waardoor de Opdrachtgever de mogelijkheid heeft nog eventuele aanbevelingen te doen. Voorzover de aanbevelingen geen betrekking hebben op het in het Programma van Eisen gestelde heeft Opdrachtnemer niet de plicht de aanbevelingen op te volgen. 
3.1.5 Na het afronden van de Uitwerkingsfase maakt Opdrachtnemer het interactieve medium definitief eventueel met toepassing van de aanbevelingen van de Opdrachtgever. Het interactieve medium wordt vervolgens opgeleverd – door middel van het ter beschikking stellen van een volledig werkend exemplaar – en ter inspectie getoond aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan de oplevering slechts weigeren indien het interactieve medium niet voldoet aan het Programma van Eisen en de eventuele aanpassingen daarop. 
3.2.1 Uitvoering opdracht voor het ontwerpen, ontwikkelen en maken van visuele ontwerpen (bijvoorbeeld promotioneel drukwerk, correspondentie en huisstijlen); De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
3.2.2 Verstrekken van gegevens 
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
3.2.3 Aanvraag offertes toeleveranciers 
Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
3.2.4 Gebruik toeleveranciers 
Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.
3.2.5 Openbaarmaking en verveelvoudiging 
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
3.2.6 Termijn van levering 
Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtnemer is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.
3.2.7 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen 
Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van de opdrachtnemer.
3.2.8 Klachten 
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld. 

 

Artikel 4. Honorarium
4.1 Honorarium en bijkomende kosten
Bij aanvaarding van de offerte komen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer een totaalprijs overeen voor een opdracht. Voor de prijs in de offerte zal Opdrachtnemer de werkzaamheden verrichten als bedoeld in de offerte en het daarna in art.3 e.v. bedoelde Programma van Eisen – indien van toepassing – dat wordt aangemerkt als een volledige en andere werkzaamheden uitsluitende uitwerking van de offerte. Bij een meningsverschil over de inhoud van de offerte vis á vis de nadere invulling van het Programma van Eisen prevaleert de mening van Opdrachtnemer. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven.
4.2 Accountantsonderzoek 
Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen. 

 

Artikel 5. leveringstermijnen en gebruik van diensten van derden 
5.1 De door Opdrachtnemer en de Opdrachtgever overeengekomen termijnen voor het leveren van de prestaties door Opdrachtnemer zijn richtlijnen. Opdrachtnemer heeft het recht deze termijnen eenzijdig te verlengen. 
5.2 Het staat Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst vrij gebruik te maken van de diensten en zaken van derden. Opdrachtnemer staat voor de diensten en zaken van deze derden in als voor haar eigen diensten.  

 

Artikel 6. Betaling
6.1 Betalingsverplichting 
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met een 3% opslag. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 113,45.
6.2 Periodieke betalingen 
De opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
6.3 Geen korting of compensatie 
De opdrachtgever verricht de aan de opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan de opdrachtnemer heeft verstrekt.
6.4 Vervallen licentie 
Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

 

Artikel 7. Aangeleverde materialen 
7.1 Tijdens de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle assistentie die noodzakelijk is. De Opdrachtgever levert zo spoedig mogelijk na Opdrachtnemer´s verzoek alle informatie over aan Opdrachtnemer die noodzakelijk is voor het maken van het interactieve medium conform het Programma van
Eisen op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze. Eventuele kosten voor het maken en/of bewerken van de aan te leveren materialen komen voor rekening van de Opdrachtgever. 
7.2 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem in het kader van de opdracht verstrekte gegevens. De Opdrachtgever staat er tevens voor in dat het gebruik van Opdrachtnemer van de aangeleverde materialen – waaronder merken en logo´s – geen inbreuk maken op de rechten van derden. Indien Opdrachtnemer wordt aangesproken door een derde met de stelling dat er met het interactieve medium inbreuk wordt gemaakt op zijn rechten dan vrijwaart de Opdrachtgever Opdrachtnemer voor alle schade die Opdrachtnemer als gevolg van de (vermeende) inbreuk lijdt waaronder de werkelijke kosten van juridische bijstand. 
7.3 De Opdrachtgever staat er voor in dat de door hem geleverde elektronische (gegevens) bestanden geen virus, worm, tijdbom of anderen elektronische elementen bevatten die kunnen leiden tot schade aan de bestanden van Opdrachtnemer of bestanden van derden. Indien bij Opdrachtnemer het gerechtvaardigde vermoeden bestaat dat de bestanden van de Opdrachtgever aldus zijn aangetast dan heeft Opdrachtnemer het recht de bestanden te weigeren alsmede het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen als bedoeld in art. 10. 

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Aansprakelijkheid 
De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: 
a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld. 
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. 
c. fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden. 
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers. 
e. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 3.2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben. 
f. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
8.2 Beperking aansprakelijkheid 
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of de bedrijfsleiding van de opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 50.000 of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.
8.3 Verval aansprakelijkheid 
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
8.4 Kopieën materialen 
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
8.5 Bewaarplicht 
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens. 

Meerwerk 

Indien de Opdrachtgever gedurende de uitvoering van de overeenkomst aan Opdrachtnemer om wat voor reden dan ook – waaronder begrepen een wijziging van inzicht over bepaalde omstandigheden bij de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer – verzoekt een functionaliteit toe te voegen of te wijzigen dan zal Opdrachtnemer deze wijzigingen indien dat redelijkerwijze mogelijk is doorvoeren. Indien deze wijzigingen een afwijking/aanpassing inhouden van het Programma van Eisen dan zullen de aan te brengen wijzigingen worden aangemerkt als meerwerk. Voor meerwerk zal een alsdan overeengekomen uurtarief worden betaald door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer. Indien het meerwerk leidt tot hogere onkosten dan worden ook deze onkosten in rekening bij de Opdrachtgever gebracht. Indien er geen overeenstemming kan worden bereikt over de prijs voor het meerwerk zal de opdracht zonder de aanpassingen worden uitgevoerd. 

 

Artikel 9. Rechten van Intellectuele Eigendom 
9.1.1 Rechten van Intellectuele Eigendom voor interactieve media De rechten van intellectuele eigendom voor de door Opdrachtnemer gemaakte interactieve media waaronder de rechten voor de daarbij gebruikte software berusten uitsluitend en wereldwijd bij Opdrachtnemer tenzij Opdrachtnemer voor het maken van het interactieve medium gebruik heeft gemaakt van reeds bestaande rechten van derden. Deze derden behouden hun rechten ten aanzien van het door hun door Opdrachtnemer gebruikte onderdeel. Ten bewijze van het voorafgaande staat het Opdrachtnemer vrij op of bij het interactieve medium te plaatsen © De Kernboodschap [..] 2005.
9.1.2 De Opdrachtgever heeft na de oplevering en na volledige betaling van de totale prijs van het interactieve medium pas en slechts het recht het interactieve medium voor eeuwig en wereldwijd te (laten) gebruiken voor het doel dat met het interactieve medium wordt beoogd en als nader gedefinieerd in het Programma van Eisen. Het staat de Opdrachtgever en verdere gebruikers van het interactieve medium dus vrij in het kader van het beoogde gebruik het interactieve medium te (laten) laden en in beeld te brengen. Het staat de Opdrachtgever verder vrij het interactieve medium te verveelvoudigen voor het verbeteren van fouten en om een reservekopie te maken. 
9.1.3 Indien Opdrachtnemer gebruik maakt van licenties van derden voor het maken van het interactieve medium dan legt Opdrachtnemer de voorwaarden van de licentie over aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verplicht zich deze voorwaarden te volgen. 
9.1.4 Het staat de Opdrachtgever niet vrij zonder de schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer de rechten uit de overeenkomst en derhalve tevens deze algemene voorwaarden over te dragen aan derden dan wel sublicenties te verlenen onder de op grond van deze overeenkomst verleende licentie. Het staat de Opdrachtgever evenmin vrij wijzigingen in het interactieve medium aan te brengen zonder de toestemming van Opdrachtnemer. 
9.1.5 Hoewel Opdrachtnemer zich zal inspannen om met het interactieve medium geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden staat Opdrachtnemer daarvoor niet in. Op Opdrachtnemer ligt in dit kader niet de plicht octrooi, model-, merk- en andere registers te raadplegen. Opdrachtnemer zal pas aansprakelijk zijn voor een inbreuk van intellectuele eigendomsrechten indien Opdrachtnemer wist van het bestaan van deze rechten en deze opzettelijk althans op zeer onzorgvuldige wijze heeft veronachtzaamd. 
9.2.1 Gebruik en licentie voor visuele ontwerpen
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.
9.2.2 Ruimer gebruik 
De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.
9.2.3 Wijzigingen  Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.
9.2.4 Eigen promotie 
De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 

Artikel 10. Bemiddelingsservices 
10.1 Opdrachtnemer zal indien de Opdrachtgever daarom verzoekt en voor een nader overeen te komen prijs na de oplevering van het interactieve medium en in de naam en voor rekening van de Opdrachtgever er voor zorgdragen dat een service provider de door Opdrachtnemer gemaakte website zal hosten. 
10.2 Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de keuze die zij maakt voor de provider en de eventueel door de provider gemaakte of te maken fouten. Na de totstandkoming van de overeenkomst met de provider zal de Opdrachtgever alle (financiële) relaties onderhouden met de provider. 

 

Artikel 11. Opzegging en ontbinding overeenkomst  
11.1.1 Tussentijdse opzegging opdracht voor interactieve media Deze overeenkomst kan slechts om de volgende redenen schriftelijk tussentijds worden opgezegd: a. Door de ene partij met onmiddellijke ingang indien de andere partij ondanks een schriftelijke ingebrekestelling verzuimt binnen in de daarin genoemde termijn een materiële tekortkoming te zuiveren. Een dergelijke ingebrekestelling is niet noodzakelijk indien de tekortkoming niet meer kan worden geheeld. Het vermoeden van een tekortkoming als bedoeld in art. 7.3 wordt geacht niet te kunnen worden geheeld. b. Door ieder van de partijen na de afronding van de Conceptfase zonder dat daartoe een reden voor hoeft te worden gegeven. Onder deze omstandigheden is de opzeggende partij geen schadevergoeding verschuldigd aan de andere partij.
11.1.2 In het geval van art. 11.1. a en b, indien Opdrachtnemer de niet tekort schietende partij is, geldt onverminderd het recht van Opdrachtnemer om te eisen dat de Opdrachtgever voor de tot dan verrichtte werkzaamheden door Opdrachtnemer betaald. In het geval van een opzegging als bedoeld in art. 11.1 b zal het aldus te betalen bedrag worden vastgesteld op 30% van de overeengekomen totaalprijs en indien de overeenkomst wordt opgezegd door Opdrachtnemer omdat de Opdrachtgever verzuimt de door Opdrachtnemer verzochte stukken – als bedoeld in art. 5.1. – (tijdig) over te leggen dan wel mogelijk in strijd handelt met art. 7.3 op 50% van de overeengekomen totaalprijs. 
11.1.3 In het geval van het niet tijdig overleggen van de stukken als bedoeld in art. 7.1 en het aanleveren van foute bestanden als bedoeld in artikel 7.3 heeft Opdrachtnemer tevens het recht de overeenkomst niet op te zeggen maar naast nakoming van de verplichtingen door de Opdrachtgever tevens betaling van 50% van de overeengekomen prijs te eisen. 
11.1.4 In de gevallen als bedoeld in art. 11.2 doet Opdrachtnemer bij de opzegging ten gunste van de Opdrachtgever afstand van haar intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in art. 9 e.v. voor het Concept en/of het reeds totstandgekomen interactieve medium nadat de Opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan. Alle materialen die daarmee verband houden zullen alsdan worden overgelegd aan de Opdrachtgever. 
11.2.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever 
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
11.2.2 Ontbinding overeenkomst door opdrachtnemer 
Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
11.2.3 Schadevergoeding 
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30 % van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
11.2.4 Faillissement
Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van de andere partij.
11.2.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging 
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
11.2.6 Duurovereenkomsten 
Wanneer de werkzaamheden van de opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

 

Artikel 12. Niet betaling en voorbehoud 
Voorzover Opdrachtnemer er mee instemt dat de betaling voor het interactieve medium dan wel het visuele ontwerp na de oplevering en levering aan de Opdrachtgever plaatsvindt en de Opdrachtgever – in tegenstelling tot het gestelde in art. 9.2 en 9.6 – het recht heeft de licentie direct te gebruiken, geldt dat de licentie als bedoeld in art. 9.2 en 9.6 direct vervalt indien er niet binnen de door Opdrachtnemer gestelde termijnen wordt betaald waaronder tevens is begrepen het faillissement van de Opdrachtgever. 

 

Artikel 13. Garanties en vrijwaringen
13.1 Auteursrechthebbende 
De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
13.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp 
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
13.3 Verstrekte materialen en gegevens 
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt. 

 

Artikel 14. Overige bepalingen
14.1 Overdracht aan derden 
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
14.2 Vertrouwelijkheid 
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
14.3 Opschriften 
De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.
10.4 Nederlands recht 
Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.